_

Постачальник має право, зокрема на:

1) укладення договору постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником, постачання природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
2) отримання від споживача своєчасно оплати за природний газ відповідно до умов договору;
3) безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
4) повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
5) ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
6) інші права, передбачені чинним законодавством.

Постачальник зобов’язаний, зокрема:

1) дотримуватися умов Договору постачання природного газу та Правил постачання природного газу.
2) забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
3) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
4) в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;
5) своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”, а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
6) забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, обсяги та інші показники споживання газу, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Постачальника.
7) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.
8) складати та погоджувати акт приймання-передачі природного газу у порядку, визначеному Договором.
9) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
10) створити точки контакту для надання інформації споживачам;
11) надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
12) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

Споживач має право, зокрема, на:

1) вільний вибір постачальника;
2) отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
3) отримання природного газу належної якості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
4) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни та порядок оплати), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.
7) Безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 цьогоЗУ «Про ринок природного газу» ;
8) самостійне припинення (обмеження) відбору природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
10) інші права, передбачені чинним законодавством.

Споживач зобов’язаний, зокрема:

1) укласти договір про постачання природного газу;
2) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
3) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
4) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6) забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
7) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
8) своєчасно підписувати акти приймання-передачі газу та інші документи, необхідні для виконання Договору постачання природного газу;
9)забезпечити відповідність комерційного вузла/вузлів обліку газу вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618 тощо. Негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів обліку газу, заміру температури та тиску газу.
10) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
– порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
– відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
– перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
– відсутності укладеного договору постачання природного газу;
– інших випадках, передбачених чиним законодавством.
11) дотримуватись вимог діючого законодавства.